Svenska bin -översikt

Systematik

Gaddsteklar

Bobyggnad

Pollinering

Parasiter

Hot

Systematik

Binas närmaste släktingar anses vara grävsteklarna (Sphecoidea), som till skillnad från bina är rovdjur. Bin (Apoidea) kan delas in i kort- och långtungade, där kort tunga anses "primitivt", dessutom anses bo-parasitism, växtspecialisering och socialt betéende vara karaktärer som utvecklats inom gruppen bin.

Pollinering

I Sverige är bin den viktigaste gruppen pollinatörer av våra vilda blomväxter. Dessutom är ca. 70% av all gröda bipollinerad. Många biarter besöker enbart några få växtarter, medan andra nyttjar ett brett spektrum av olika växtslag. Den typiska biblomman (Melittofili) bjuder både nektar och pollen och är sällan röd.

Från Sverige finns 295 biarter angivna. Ett bi är en hårig gaddstekel som lever av vegetarisk kost. Vuxna djur äter blomnektar. Hanar lever enbart för parningen, honorna även för att samla pollen till larverna. Bin bygger bo i sandiga jordar eller i håliga utrymmen (i ved eller ört) socialt, aggregerat eller solitärt.

Hot

På senare år har binas tillbakagång uppmärksammats. Gruppen har i århundraden gynnats av den mångfald av småbiotoper och blomning som traditionellt jordburkande medförde. Övergången till rationella skötselsystem har kraftigt bidragit till det minskade utbudet. Kantzoner har försvunnit, mångfald har konstgödslats bort, blomrika slåtterängar och betesmarker har överförts till rationell åker och skog.

Gyllengökbiet Nomada goodeniana här solande, väntar på att värden gyllensandbi Andrena nigroaenea ska samla pollen och ge sig av från boet.

Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Svenska bin - översikt

Hartsbiet Trachusa byssina bor i gångschakt i sandslänter här solande i kärringtands-blomma Lotus corniculatus. Hanar ses ofta patrullera blommor för att finna en partner.

Foto: N. Erik Sjödin

Bobyggnad

Solitära bin bygger bon i soligt läge boceller konstrueras vilka provianteras med pollen för blivande larverna. Tre typer av bobyggnad kan urskiljas: 1. Schakt i sandig jord, 2. Bin som använder cylindrar i växter eller död ved, 3. Större hålrum under mark, i ved eller i vegetation. En fjärdedel av alla bin boparasiterar hos bobyggare, där värdens samlade pollen används till boparasitens larv.

KNUS NATUR

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur